องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 นายสมพิษ กุลธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ประเด็นต่าง ๆ

1. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

2. เวลาในการปฏิบัติงาน/การลา

3. การดำเนินการโครงการต่างๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565

4. การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

5. การนำนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสไปสู่การปฏิบัติ

6. การติดตามปัญหา/อุปสรรค ในการปฏบัติงานของแต่ละกอง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

2022-05-30
2022-05-18
2022-04-21
2022-03-25
2022-03-22
2022-03-17
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-10
2022-03-10