องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
 


ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นายสมพิษ กุลธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย และคณะผู้บริหาร จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 ประเด็นดังนี้

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. การนำนโยบาย No Gift  Policy ไปสู่การปฏิบัติ 

4. การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

5. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

6. กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

ในการนี้ นายสมพิษ  กุลธรรม นายก อบต.เกาะลอย ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้ อบต.เกาะลอย ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น และช่วยยกระดับการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมความโปร่งใส และในการประชุมครั้งนี้ ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบบรทัดฐานใหม่ ด้วยการปฏิบัติตาม "นโยบายไม่รับของขวัญ" No Gift Policy งดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในช่วงทุกเทศกาล เปลี่ยนของขวัญ เป็นรอยยิ้มและคำอวยพร

 

 

 

2022-04-21
2022-03-25
2022-03-22
2022-03-17
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-10
2022-03-10
2022-03-09
2022-03-07