องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


มาตรการตรวจสอบกรใช้ดุลพินิจ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ได้จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้การดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะลอย  มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่ง ประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 


    เอกสารประกอบ

มาตรการตรวจสอบกรใช้ดุลพินิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ