องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
สถิติการให้บริการประชาชน


การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2546 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย จึงออกประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานไว้ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

    เอกสารประกอบ การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ