องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างของสำนักปลัด
โครงสร้างของกองคลัง
โครงสร้างของกองช่าง
โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
การส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กำหนดระยะเวลาในการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะลอย
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ควบคุมภายใน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
นโยบายของนายก ฯ
 

 

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายสมพิษ  กุลธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย

 

********************************

 

เรียน   ท่านนายอำเภอประจันตคาม

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย  

ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

 

กระผม นายสมพิษ  กุลธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย  ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ ที่เคารพรักทุกท่าน เพื่อที่จะได้รับทราบโดยทั่วกัน

กระผมขอขอบพระคุณทุกท่าน  ที่ได้ให้การสนับสนุน  มอบโอกาส  และให้ความไว้วางใจกระผมในครั้งนี้  และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะลอย  ด้วยความตั้งใจจริงในการพัฒนาตำบลเกาะลอย  ให้มีความเจริญก้าวหน้า  และจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม  เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหานานาประการของท้องถิ่นเรา และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน

นโยบายที่กระผมจะนำเรียนเสนอ  ต่อท่านประธานฯ นั้น  กระผมและคณะได้กำหนดกรอบแนวทางบนพื้นฐานสภาพความเป็นจริงของตำบลเกาะลอย  และเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติจริง  นำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาตำบลเกาะลอย  เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  โดยได้จัดลำดับกรอบนโยบายเป็นหมวดหมู่  มุ่งประสงค์เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง  กับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  โดยเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญ  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  ภายในตำบลของเรา  ประกอบกับได้เข้ารับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในส่วนของภาคประชาชน        กลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ  ส่งผลให้เกิดแนวทางที่จะนำไปสู่การบริหารงานเชิงบูรณาการ            เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาตำบลในทุกๆ ด้าน ตามอำนาจหน้าที่

 

บัดนี้  กระผมและคณะ  ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการ  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และพร้อมที่จะนำเสนอเพื่อแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยแห่งนี้  โดยผ่านทางท่านประธานสภาฯ  ไปยังท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามลำดับดังนี้

1.       นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะลอย  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  สามารถพึ่งพาตนเองได้  โดยมีแนวทางในการบริหาร  ดังนี้

1)         ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชน

2)         ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน

3)         ส่งเสริมกระบวนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรและชุมชน

4)         ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในตำบล เพื่อให้เกิดความสามัคคี ห่างไกลยาเสพติด และพัฒนาขีดความสามารถทางการกีฬา

5)         ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

 

2.       นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

เป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น  มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง               ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลเกาะลอย  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและหัตถกรรม               โดยมีแนวทางในการบริหาร ดังนี้

1)         ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2)         ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้แก่ภาคเกษตรกรรม

3)         ส่งเสริมและสนับสนุนกระตุ้นให้เกิดการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน

4)         ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

3.       นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะลอย  ได้รับความสะดวกสบาย    ในการดำรงชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีแนวทางในการบริหาร ดังนี้

1)         ปรับปรุง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตประปา

2)         ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  เพื่อให้เป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคมและการกระจายสินค้า  ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด

3)         ส่งเสริมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง  จัดทำป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ         เพื่อความเป็นระเบียบ  ความสวยงามและความปลอดภัย

 

 

4.       นโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำ

เป็นนโยบายที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง   เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  แหล่งน้ำจึงถือเป็นปัจจัย      ในการประกอบอาชีพที่สำคัญมาก  โดยมีแนวทางในการบริหาร ดังนี้

1)         ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค

2)         ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับใช้ในภาคเกษตรกรรม          เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

 

5.       นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในตำบลเกาะลอย  มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  โดยมีแนวทางในการบริหาร ดังนี้

1)         ส่งเสริม และสนับสนุนการออกกำลังกาย  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

2)         ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย  โดยใช้มาตรการเชิงรุก เพื่อแก้ไขปัญหา

3)         ส่งเสริม และสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

 

6.       นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  การบริหารงานจึงมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น          โดยมุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทางในการบริหาร ดังนี้

1)         ปรับปรุงโครงสร้างระบบการทำงาน  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

2)         เสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

3)         ปรับปรุง พัฒนาและจัดระบบการทำงานภายในองค์กร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ    ในการให้บริการ

4)         ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในการจัดเวทีประชาคม  เพื่อวางแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

5)         ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ภาคประชาชน  ผู้นำชุมชน  กลุ่มองค์กรต่างๆ  เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

6)         ส่งเสริม สนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน  การป้องกันภัย  และการบรรเทา       สาธารณภัย

7.       นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้ได้รับการศึกษาตามความสามารถ  เนื่องจากการศึกษาเป็นการพัฒนาขั้นพื้นฐาน  อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน  นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย  ยังได้เน้นการส่งเสริมด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม        โดยมีแนวทางในการบริหาร ดังนี้

1)         ส่งเสริม สนับสนุน  และร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนภายในตำบล  เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน

2)         ส่งเสริม สนับสนุน  กิจกรรมทางศาสนา

3)         ส่งเสริม สนับสนุน  ด้านการสืบสานวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

 

8.       นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ตำบลเกาะลอย  มีการขยายตัวของธุรกิจบริการห้องเช่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  นโยบายการบริหารจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  จึงเป็นอีกนโยบายที่เน้นย้ำ  เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงอยู่และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  โดยมีแนวทางในการบริหาร ดังนี้

1)         รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ           และสิ่งแวดล้อม

2)         ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพ  เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

3)         ส่งเสริม สนับสนุน  การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม