องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างของสำนักปลัด
โครงสร้างของกองคลัง
โครงสร้างของกองช่าง
โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
การส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กำหนดระยะเวลาในการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะลอย
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ควบคุมภายใน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

สินค้า OTOP

ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา

ประมาณ 300 ปีมาแล้ว มีราษฎรอพยพมาจากนครเวียงจันทร์ ได้มาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณบ้านด่าน     (ม.5 ปัจจุบัน) โดยมีหลวงตาชินเป็นหัวหน้า ขึ้นกับเมืองประจันคาม ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบล    มี 7 หมู่บ้าน มีกำนันทองคำ นพสูรย์ เป็นกำนันคนแรก

พื้นที่

ตำบลเกาะลอย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต. สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านหอย และ ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,130 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 130 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์จากศาลพ่อหลักเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านตลอดหน้าค่ายพรหมโยธี ถึงสี่แยกนเรศวร เลี้ยวขวาไปตามถนนสุวรรณศร ผ่านเส้นทางเข้าน้ำตกเขาอีโต้ ตรงมาถึงสี่แยกไฟแดง ระยะทางประมาณ 20 กม. เลี้ยวชวาอีก 1 กม. ถึงที่ว่าการอำเภอประจันตคาม ขับรถผ่านทางรถไฟไปตามถนนสายประจันตคาม-ศรมหาโพธิ์ อีก 6 กม. ถึงที่ทำการ อบต. เกาะลอย อยู่ทางด้านขวามือ

ผลิตภัณฑ์

สุ่มไก่

เสื่อรำแพน

น้ำมันเลี้ยงผิวร้อยชั่งมันตำลำ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่