องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ : ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 25 มี.ค. 2565 ]108
2 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ : ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ ราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทา [ 25 มี.ค. 2565 ]137
3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร : ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2565 ]100
4 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร : ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2565 ]96
5 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร : ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 25 มี.ค. 2565 ]99
6 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร : ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 25 มี.ค. 2565 ]100
7 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร : ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 25 มี.ค. 2565 ]103
8 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร : ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 25 มี.ค. 2565 ]140
9 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ พ.ศ.2562 [ 25 มี.ค. 2565 ]100
10 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร : ประกาศก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 25 มี.ค. 2565 ]129
11 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 มี.ค. 2565 ]100
12 ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรในองค์กร [ 1 มี.ค. 2565 ]98
13 รายงานผลการสรรหาและเลือกสรรฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]102
14 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]101
15 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]96
16 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]102
17 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]101
18 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 7 ต.ค. 2563 ]146
19 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]109
20 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2ม) พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ย. 2562 ]108
 
หน้า 1|2