องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 29 ส.ค. 2561 ]
3 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 27 ส.ค. 2561 ]
4 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. [ 31 ม.ค. 2561 ]
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 [ 6 ก.ย. 2560 ]
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 [ 6 ก.ย. 2560 ]
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 27 ต.ค. 2559 ]
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 12 ต.ค. 2559 ]
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [ 25 ส.ค. 2559 ]
 
หน้า 1|2