องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2564 ]116
2 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]142
3 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]116
4 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัตราชการประจำปีของพนักงานส่วนตำบล [ 29 เม.ย. 2559 ]154
5 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 12 ต.ค. 2558 ]102
6 ปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]116
7 ปีงบประมาณ 2557 [ 10 ม.ค. 2557 ]117
8 การแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคำสั่ง [ 14 พ.ย. 2556 ]117
9 คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ต.ค. 2556 ]116
10 ปีงบประมาณ 2556 [ 2 เม.ย. 2556 ]116
11 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 17 ต.ค. 2555 ]157
12 ปีงบประมาณ 2555 [ 16 ม.ค. 2555 ]112
13 ขั้นตอนการให้บริการ2553 [ 26 ต.ค. 2554 ]151
14 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 10 ต.ค. 2554 ]112
15 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตงาน “พัสดุ" [ 15 ก.ค. 2553 ]111
16 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล (ในระดับควบและนอกระดับควบ) [ 18 มี.ค. 2552 ]149
17 คู่มือการปฏบิัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 18 มิ.ย. 2551 ]112