วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายอะคิลิก จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฯ ขนาด 1 x 3 เมตร โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาพ่นหมอกควันฯ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาติดตั้งกระจกโต๊ะทำงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน ครุภัณฑ์เลขที่ 054 41 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง