วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 ขนาด 2x 4.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ขนาด 2 x 4.5 ม. จำนวน 1 ป้าย
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไป กองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ประจำเดือนกรฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมานักการภารโรง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง