วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ
17  มี.ค. 2566
อาหารเสริมนม
17  มี.ค. 2566
ซื้อค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัวต์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างป้ายไวนิลโครงการ และป้าไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์พิษสุขนัขบ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัคฉีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
วัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4)