วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์สำนักงาน ครุภัณฑ์เลขที่ 293 56 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างจ้างพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและป้ายสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนประชาชนทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ป้ายขนาดกลาง) จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับครอบครัวสัมผัสผู้ป่วยโควิค 19 ( ผู้เสี่ยง ) ในการกักตัว จำนวน 9 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเช่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เข้าเวร ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง