วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรางรินน้ำอาคารโรงเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฯ ขนาด 1 x 2 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฯ ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมานักการภารโรง ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจุดบริการประชาชนฯ ขนาด 1 x 2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง