วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการลงลูกรังไหล่ทาง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนพร้อมลงลูกรังผิวจราจรจากบ้าน นางศรีสุรางค์ ภู่พิมล ถึงถนนที่สาธารณประโยชน์เนินนายนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างลงลูกรังผิวจราจรจากที่กรอกขุนไกร ถึงที่นายสุรินทร์ จุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ห้องน้ำอัฒจันทร์สนามกีฬา อบต.เกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติประจำหมู่บ้าน (หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติประจำหมู่บ้าน (หมู่ที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง