วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำ ครุภัณฑ์เลขที่ 006 54 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานกองคลัง ( ธุรการ ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมานักการภารโรง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาวัดบ้านด่านศรัทธาอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บบรทุกน้ำ ครุภัณฑ์เลขที่ 006 54 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง