วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมานักการภารโรง ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไป กองคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทางแบบ 2 ชั้น ( VIP ) จำนวน 2 คัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง