องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไป

  1. ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย  อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  ห่างจากอำเภอ  4  กิโลเมตร  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  7  หมู่บ้าน
   
  หมู่  1    บ้านค้อ  
  หมู่  2  บ้านค้อ  
  หมู่  3    บ้านเกาะลอย  
  หมู่  4    บ้านสัปโคน  
  หมู่  5    บ้านด่าน  
  หมู่  6    บ้านสัมพันธ์  
  หมู่  7    บ้านหว้าน  
     
    อาณาเขต
   
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประจันตคาม  อำเภอประจันตคาม  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสัมพันธ์  อำเภอศรีมหาโพธิ์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลประจันคาม  อำเภอประจันตคาม  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านหอย , ตำบลหนองแสง  อำเภอประจันตคาม  
     
  2. เนื้อที่ประมาณ  24.592  ตารางกิโลเมตร  หรือ  15,792  ไร่
  3. ภูมิประเทศ    สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม    สภาพดินทั่วไปเป็นดินเปรี้ยว
     
  ข้อมูลประชากร
   
จำนวนหมู่บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
2,337
2,418
4,755
หมู่ที่ 1
398
430
828
หมู่ที่ 2
271
320
591
หมู่ที่ 3
300
283
583
หมู่ที่ 4
523
559
1,082
หมู่ที่ 5
510
494
1,004
หมู่ที่ 6
152
143
295
หมู่ที่ 7
163
171
334
     
              ประชากรตำบลเกาะลอยรวมทั้งสิ้น  4,755  คน  แยกเป็นชาย  2,337  คน  หญิง  2,418  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  193.35  คน/ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน  1,329 ครัวเรือน