องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย
 
   
             “ ตำบลเกาะลอยน่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวไกล  
  หัตถกรรมไม้ไผ่คู่บ้าน สืบสานส่งเสริมประเพณี ”  
     
พันธกิจ
  1. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ
  2. มุ่งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมประสานชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาด้าน   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  3. มุ่งส่งเสริมการเกษตร การผลิตที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจรากหญ้า
  4. เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของจังหวัด พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการศึกษา เพื่อสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน