องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
กองคลัง

นางสาวสมใจ วรสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางพนมวัลย์ ช่วยนางเดียว
นางสาวพัชมณ  สระอุทัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- ว่าง -
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวธัญญารัตน์ เชยโมภักดี

นางสาวภัทรศยา  ซุนซัว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี