องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
สำนักปลัด

 
นางสาวนพนาถ พรัดขำ
 หัวหน้าสำนักปลัด

นางนิภาพร ญาติสังกัด   
 นางสาวปิยรัตน์  อยู่สุขสุวรรณ์
นายจิตติพงษ์  ศรีภักดี
 นักพัฒนาชุมชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล

- ว่าง -
นางสาวอรวรรณ  สุนันสา
จ.ส.ต.วิชิต นิรันดี
นิติกร นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหนักงานป้องกันฯ   นางปนัดดา  ดีปัญญา   
นายอนุวัฒน์  ค้ำคูณ
นายธนา  ฆานะสิทธิ์
 ผู้ช่วยเจ้าหนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนังงานขับรถบรรทุกน้ำ นายธงชัย  วังสวัสดิ์
 นายสายนิช  ล้อมวงษ์
นายนิรัน  มานะบัง
คนงานทั่วไป
ตกแต่งส่วน
 พนักงานขับรถยนต์
 นายยงยุทธ  ไพเราะ

ตกแต่งส่วน