องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างของสำนักปลัด
โครงสร้างของกองคลัง
โครงสร้างของกองช่าง
โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดัชนีแฟ้มข้อมูลข่าวสาร
แบบการขอใช้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กำหนดระยะเวลาในการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะลอย
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ควบคุมภายใน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
 

สภาพทั่วไป

  1. ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย  อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  ห่างจากอำเภอ  4  กิโลเมตร  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  7  หมู่บ้าน
   
  หมู่  1    บ้านค้อ  
  หมู่  2  บ้านค้อ  
  หมู่  3    บ้านเกาะลอย  
  หมู่  4    บ้านสัปโคน  
  หมู่  5    บ้านด่าน  
  หมู่  6    บ้านสัมพันธ์  
  หมู่  7    บ้านหว้าน  
     
    อาณาเขต
   
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประจันตคาม  อำเภอประจันตคาม  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสัมพันธ์  อำเภอศรีมหาโพธิ์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลประจันคาม  อำเภอประจันตคาม  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านหอย , ตำบลหนองแสง  อำเภอประจันตคาม  
     
  2. เนื้อที่ประมาณ  24.592  ตารางกิโลเมตร  หรือ  15,792  ไร่
  3. ภูมิประเทศ    สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม    สภาพดินทั่วไปเป็นดินเปรี้ยว
     
  ข้อมูลประชากร
   
จำนวนหมู่บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
2,337
2,418
4,755
หมู่ที่ 1
398
430
828
หมู่ที่ 2
271
320
591
หมู่ที่ 3
300
283
583
หมู่ที่ 4
523
559
1,082
หมู่ที่ 5
510
494
1,004
หมู่ที่ 6
152
143
295
หมู่ที่ 7
163
171
334
     
              ประชากรตำบลเกาะลอยรวมทั้งสิ้น  4,755  คน  แยกเป็นชาย  2,337  คน  หญิง  2,418  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  193.35  คน/ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน  1,329 ครัวเรือน