องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นายสมพิษ กุลธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ประเด็นต่าง ๆ

1. เวลาในการปฏิบัติงาน/การลา

2. ติดตามการดำเนินการโครงการต่างๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565

3. การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

4. การนำนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสไปสู่การปฏิบัติ

5. การติดตามปัญหา/อุปสรรค ในการปฏบัติงานของแต่ละกอง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

2022-09-05
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-24
2022-08-24
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-05
2022-08-03
2022-08-01