องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th


 


โครงการอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย กลุ่มเป้าหมายได้แก่  ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 1 - 7 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เกาะลอย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป