องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th


 


ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย  จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 ให้แก่ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และเดือนมกราคม 2564 – กันยายน 2564 ให้แก่ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)  ณ  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี (ในวันและเวลาราชการ) ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามรรถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นคำขอลงทะเบียนแทนได้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 037 - 578637